C#教程之C#集合中根据多个字段分组 group by linq表

金沙澳门官网网址:www.js333com

VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > C#编程 >
 • C#教程之C#集合中根据多个字段分组 group by linq表

 • 2019-10-18 21:06 来源:www.js333com
复制代码
void Main()
{
   var empList =new List<Employee>
   {
    new Employee {ID = 1, FName = "John", Age = 23, Sex = 'M'},
    new Employee {ID = 2, FName = "Mary", Age = 25, Sex = 'F'},
    new Employee {ID = 3, FName = "Amber", Age = 23, Sex = 'M'},
    new Employee {ID = 4, FName = "Kathy", Age = 25, Sex = 'F'},
    new Employee {ID = 5, FName = "Lena", Age = 27, Sex = 'F'},
    new Employee {ID = 6, FName = "Bill", Age = 28, Sex = 'M'},
    new Employee {ID = 7, FName = "Celina", Age = 27, Sex = 'F'},
    new Employee {ID = 8, FName = "John", Age = 28, Sex = 'M'}
   };
 //这里是根据Age,Sex进行分组  // query with lamda expression g.Key代表Age和Sex两字段,Count为新增字段 // 最终返回的集合QueryWithLamda包含字段:Age、Sex、Count
  var QueryWithLamda = empList.GroupBy(x => new { x.Age, x.Sex})        .Select(g=>new {g.Key, Count=g.Count()});
  //query with standard expression<br>    //返回结果同上
  var query=from el in empList
       group el by new {el.Age,el.Sex} into g
       select new {g.Key, Count=g.Count()};
  foreach (var employee in query /* Or QueryWithLamda */ )
       Console.WriteLine(employee.Count);
}
public class Employee
{
 public int ID {get;set;}
 public string FName {get;set;}
 public int Age {get;set;}
 public char Sex {get;set;}
}
复制代码

 

在学习的过程中记录一些笔记及经验 如有疑问请咨询http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2861510776&site=qq&menu=yes
相关教程
Baidu
sogou